Årsmøte

Innkalling til årsmøte samt varsel om frist for innsending av forslag til vedtektsendringer

Det innkalles med dette til årsmøte i Seniorlæring i Midt-Telemark mandag 27. mars klokka 11.00 .

I vedtektene er årsmøtet omtalt slik:

§ 6 Årsmøtet

  1. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars. Kunngjøring av årsmøtet skjer med minst tre ukers varsel. Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 20. januar.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  1. Styrets årsmelding
    1. Regnskap med revisors rapport
    1. Fastsetting av kontingent
    1. Valg (av styre, 1 revisor og valgkomité (3 medlemmer))
    1. Innkomne forslag

Alle valg og vedtak gjøres med alminnelig flertall. Dersom noen krever det, skal votering skje skriftlig.

Om endring av vedtektene heter det:

§ 7 Endring av vedtekter

Vedtak om endring av vedtekter skjer på årsmøtet, og krever 2/3 flertall av de fremmøtte.

Frist for innsending av forslag t i l endringer av vedtektene er 20 . januar.

Umiddelbart etter årsmøtet starter medlemsmøtet, der førsteamanuensis ved USN, Dag Ove Skjold vil fortelle om kraftutbygging, historie, økonomi og utnyttelse. Hans hoved- interessefelter er moderne næringslivshistorie/økonomisk historie samt politisk historie.

Hilsen, på vegne av styret i Seniorlæring i Midt-Telemark,

Per Harald Hermansen Styreleder

Årsmøtepapirer finner du under menypunktet Årsmøte og 2023