Seniorlæring i Midt-Telemark

Historien

Ideen til Midt-Telemark Seniorlæring er å gi et tilbud til de som i mogen alder og i sosialt fellesskap har lyst til å lære meir. Ved foredrag, reiser, kurs og studiearbeid blir utvalgde emne tatt opp – uten sikte på å gi noen formell kompetanse.

Høsten 2006 møttes noen aktive seniorer for å drøfte om det var grunnlag for å starte et nytt forum for 60 + i Midt-Telemark (Nome, Bø og Sauherad).  Første møte ble holdt på Årnes kafeteria 21.11.07, og ble ledet av Walborg Krosshaug. Bjørn Honerød  kåserte om ”journalistikk i Telemark sett med pensjonistøyne”. 45 personer møtte fram.

Det ble valgt et interimstyre som skulle forberede formell etablering av laget. Walborg Krosshaug, Bergit Myrjord, Sveinung Børte og Ragnvald Skjærdal ble valgt.

Ideen til Midt-Telemark Seniorlæring er hentet fra  andre kommuner der tilsvarende organisasjoner kalles ”pensjonistuniversitet”, ”senioruniversitet”, eller ”ALL – akademi for livslang læring.”  Det er ca. 50 tilsvarende organisasjoner i Norge i dag.

I Midt-Telemark har man valgt et litt mindre ambisiøst navn på organisasjonen, og kalt den «Midt-Telemark Seniorlæring».

”Universitet for den tredje alder” – U3A- er en bevegelse som kom til Norge som idé på 1980-tallet.

Det andre møtet ble også holdt på Årnes kafeteria, og det møtte 73 personer. Karl Gunnar Sande, direktør ved Telemarksforsking i Bø, kåserte om  ”fordeler og ulemper ved en evt. kommunesammenslåing”. Lokalet var for lite til så mange mennesker, og interimstyret besluttet at de kommende møter skulle legges til Gullbring kulturanlegg i Bø.

Første årsmøte i Midt-Telemark Seniorlæring ble holdt 25. april 2007.  Der ble navn og vedtekter behandlet og vedtatt.  Det første styret besto av: Walborg Krosshaug (leder), Gunvor Sevatdal (nestleder), Bergit Askilt Myrjord (sekretær), Sveinung Børte (styremedlem), Ragnvald Skjerdal (styremedlem), Egil Bjerkestrand (vara), Ragnar Otterstad (vara) og Hans Hegna (revisor).


Vedtekter for Seniorlæring i Midt-Telemark

Vedtatt på årsmøtet 24. april 2020

§ 1     Formål

Seniorlæring i Midt-Telemark har til formål å gi mennesker over 60 år muligheter til å videreutvikle sine kunnskaper ved å tilby foredrag, kurs, studieringer og reiser. I sin virksomhet skal foreningen legge vekt på sosialt samvær og trivsel.

Foreningen er partipolitisk og livssynsmessig nøytral.

§ 2     Organisasjon.

Foreningen er registrert i Nome og Midt-Telemark kommuner.

Seniorlæring i Midt-Telemark er et selvstendig organ.

Seniorlæring i Midt-Telemark kan samarbeide med andre foreninger og lag.

§ 3     Medlemmer

Alle over 60 år kan bli medlem.

§ 4     Styret

Seniorlæring i Midt-Telemark ledes av et styre på 5: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem, samt 2 varamedlemmer. Årsmøtet velger leder. For øvrig konstituerer styret seg selv.

Leder og varamedlemmer velges for ett år om gangen, de andre for to år. Ingen kan velges for mer enn seks år. Begge kommuner bør være representert i styret. Styret er beslutningsmyndig når minst tre medlemmer er til stede.

§ 5     Representasjon

Foreningen forpliktes ved underskrift av styreleder og ett styremedlem.

§ 6     Årsmøtet

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars. Kunngjøring av årsmøtet skjer med minst tre ukers varsel. Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 20. januar.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  1. Styrets årsmelding
  2. Regnskap med revisors rapport
  3. Fastsetting av kontingent
  4. Valg (av styre, 1 revisor og valgkomité (3 medlemmer)
  5. Innkomne forslag

Alle valg og vedtak gjøres med alminnelig flertall. Dersom noen krever det, skal votering skje skriftlig.

§ 7     Endring av vedtekter

Vedtak om endring av vedtekter skjer på årsmøtet, og krever 2/3 flertall av de fremmøtte

§ 8     Oppløsning

Foreningen kan oppløses på et årsmøte ved 2/3 flertall. Forslag om oppløsning må følge innkalling til årsmøtet. Årsmøtet bestemmer hvordan foreningens aktiva skal disponeres.

SLUTT