Vedtekter for Seniorlæring i Midt-Telemark

Vedtatt på årsmøtet 28. mars 2022

§ 1     Formål

Seniorlæring i Midt-Telemark har til formål å gi mennesker over 60 år muligheter til å videreutvikle sine kunnskaper ved å tilby foredrag, kurs, studieringer og reiser. I sin virksomhet skal foreningen legge vekt på sosialt samvær og trivsel.

Foreningen er partipolitisk og livssynsmessig nøytral.

§ 2     Organisasjon.

Foreningen er registrert i Nome og Midt-Telemark kommuner.

Seniorlæring i Midt-Telemark er et selvstendig organ.

Seniorlæring i Midt-Telemark kan samarbeide med andre foreninger og lag.

§ 3     Medlemmer

Alle over 60 år kan bli medlem.

§ 4     Styret

Seniorlæring i Midt-Telemark ledes av et styre på 5: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem, samt 2 varamedlemmer. Årsmøtet velger leder. For øvrig konstituerer styret seg selv.

Leder og varamedlemmer velges for ett år om gangen, de andre for to år. Ingen kan velges for mer enn seks år. Begge kommuner bør være representert i styret. Styret er beslutningsmyndig når minst tre medlemmer er til stede.

§ 5     Representasjon

Foreningen forpliktes ved underskrift av styreleder og ett styremedlem.

§ 6     Årsmøtet

a) Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars. Kunngjøring av årsmøtet skjer med minst tre ukers varsel. Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 20. januar.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  1. Styrets årsmelding
  2. Regnskap med revisors rapport
  3. Fastsetting av kontingent
  4. Valg (av styre, 1 revisor og valgkomité (3 medlemmer))
  5. Innkomne forslag

Alle valg og vedtak gjøres med alminnelig flertall. Dersom noen krever det, skal votering skje skriftlig.

b) Hvis det på grunn av fare for liv og helse eller annen unntakssituasjon (force majeure) ikke kan avholdes årsmøte innen fristen angitt i vedtektene, har sittende styre ansvar for at nødvendige funksjoner i laget blir ivaretatt fram til årsmøte kan avholdes. Utsettelsen av årsmøtet skal da vedtas av styret og gjøres kjent for medlemmene så raskt som mulig.
Årsmøtedokumenter, det vil si regnskap, budsjett, beretning m.v., skal gjøres ferdig til den datoen som opprinnelig var fastsatt for årsmøtet, og skal gjøres tilgjengelig for medlemmene elektronisk, såfremt dette er mulig. 

§ 7     Endring av vedtekter

Vedtak om endring av vedtekter skjer på årsmøtet, og krever 2/3 flertall av de fremmøtte

§ 8     Oppløsning

Foreningen kan oppløses på et årsmøte ved 2/3 flertall. Forslag om oppløsning må følge innkalling til årsmøtet. Årsmøtet bestemmer hvordan foreningens aktiva skal disponeres.