Avfall som ressurs! Hva er sirkulærøkonomi? Hvordan kan samfunnet og vi bidra til gjenbruk av råstoffene?

Kristen Bartnes vil 26. oktober inspirere oss i arbeidet med å la det vi før kalte avfall, være en ressurs.

  • Etablering av sirkulærøkonomi – et kretsløp hvor vi gjenbruker råstoffene
  • Hvordan kan kommunene og den enkelte bidra?

Hva er det vi snakker om her?

“Sirkulær økonomi innebærer et utvidet syn på hva som er ressurser og hvordan de kan utnyttes mest mulig effektivt. I en verden der presset på naturressursene øker sterkt, er det avgjørende for miljøet og klimaet at ressurser brukes og ombrukes mer effektivt. Utvinning av materialer som brukes i produkter bidrar sterkt til utslipp av klimagasser. Bedre utnyttelse av materialer gjennom en mer sirkulær økonomi bidrar til å redusere disse utslippene samt utslipp fra avfallsbehandling. EU-kommisjonens lavutslippsstrategi viser at omstilling til en sirkulær økonomi er viktig for et lavutslippssamfunn i 2050, og at omstillingen til et lavutslippssamfunn må være godt i gang innen 2030. Sirkulær økonomi er derfor også svært relevant i et 2030-perspektiv.” Kilde: Miljødirektoratet.

Bartnes har både vært næringslivsleder og hatt ledende verv i lokalpolitikken i Hedmark. Yrkesbakgrunnen er knytte til landbruket, hvor han har jobbet innen landbrukssamvirke i 50 år. Dette omfatter ulike jobber innen Nortura-systemet, blant annet som organisasjonssjef og fungerende direktør på Fellesslakteriet. De siste 7 år, direktør i Felleskjøpet Agri med ansvar for landbruksdivisjon i 4 år, og deretter 3 år som administrerende direktør i Norsk Landbruksrådgiving.

Bartnes har vært i lokalpolitikken i mer enn 20 år. Han har hatt tillitsverv innen renovasjonsbransjen siden 1998. Han er nå nestleder i det interkommunale selskap Sirkula og styreleder i Østlandet gjenvinning. Han er dessuten styreleder i Stange Energi.